Okunması Çok Hikmetli Salavatlar (Salâvat-ı Şerife’ler)

0
600 görüntülendi
views

“İnsanların bana en yakını üzerime en çok Salâvat getirenidir.” Bu hadis-i şerif mukabilince,salavatı okumayı ezberlemeyi,dinlemeyi kolaylaştırmak amacı ile ses editörü ile çoğaltarak yapılmıştır.Allah dinleyenden tekrar edenden seslendiren kardeşlerimizden razı olsun.Amin. Salavatın ismi: Salatı Ümmiye Beste: Buhurizade Mustafa Efendi ( Itri ) Bu salavatı şerifin anlamı: Allah’ım! Efendimiz Ümmi Peygamber Muhammed’e onun aline ve ashabına salât ve selam eyle.Amin.

 

Salavat-ı Şerife Dinlemek için

 

 

“Şeyh tarafından dervişlere şahsî olarak verilen tarîkat derslerinde de mutlaka günlük çekmesi gereken salavât-ı şerîfeler bulunmaktadır. Çünkü İsm-i Celâl (Allah) zikriyle gönlünü ateşlendiren müridin ancak “salât u selâm” ın ılıman, rahatlatıcı iklimine sığınarak teselli bulduğu da gerçektir.” Kaynak: alıntı

Çok Kuran okuyan zikir okuyanlar mutlaka çokçada salavat getirmelidir, feyz gelmesi lazımdır yoksa acayip bir soğukluk olur kişide. Salavat nurlar, rahmet nurları feyiz verir, böylelikle kişi ibadetinide daha rahat yapar. Muhammet Mustafa sallallahu aleyhi vesselam efendimizle irtibat kurmadan olmaz, irtibatta salavattır.

—————————————————————————————–


Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem’in ismini işitenin ömründe bir defa salavat getirmesi farz, okuyunca, yazınca, söyleyince, işitince ilkinde söylemek vacip, tekrarında müstehaptır.

Salâvatın çeşitleri çoktur. Namazların son oturuşunda okunan salli barikler salâvattır. Peygamber efendimize salâvat getirmek için “Allahümme salli ala seyyidina Muhammed “demek kâfidir. En kısa salavat budur. Namazda okuduğumuz, Salli barikleri okumak da salâvattır.

Peygamber efendimize salâvatı şerife getirmenin fazileti çoktur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Cebrail aleyhisselam “Sana kim salâvat okursa, 70 bin melek ona salât okur. Meleklerin salât okuduğu kimse Cennet ehli arasına girer” dedi. “İşi güçleşen, salâvat okumayı çoğaltsın! Çünkü salâvat bütün sıkıntıları giderir, rızıkları artırır, işlerin hayırla bitmesini sağlar. Salâvat, Sıratta nur, salâvat okuyan da nur ehli olur. Nur ehli olan da Cehennem ehli olmaz.

Peygamberimiz buyurdu ki, “Her kim günde yüz defa salavât-ı şerife okursa, kıyâmet gününde güneşin sıcaklığından kurtulup, Arşın gölgesi altında benimle berâberdir. Ve her kim benim için bir salavât-ı şerife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarının affolması için duâ ve istiğfar ederler.”

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatı üzerine yemin etmiş, yüce ismini, onun ismiyle birlikte zikretmiş ve zatı uluhiyyesine imanı,onun nübüvvetine iman şartına bağlamıştır. Huzurunda seslerin yükselmesine razı olmamış, mübarek isminin sıradan bir isim gibi zikredilmesini istememiş, bütün bunlara ilaveten kendisinin ve meleklerinin onu yâd ile çokça salât ü selam ettiklerini bildirerek Ümmet-i Muhammedin de aynı şekilde ona bol bol salât ü selam getirmelerini ferman eylemiştir.

Nitekim ayet-i kerimede: “Allah ve melekleri, peygamberi çok salât ederler, Ey müminler! Siz de ona salâvat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (El-Ahzab-56) buyurduğu veçhile o yüce varlığa salat ü selam getirmek müminler için ilahî bir emirdir.

İslamî âdâba göre dualarda, Allah’a hamd ve Rasulullaha salâvat ile başlayıp yine onlarla nihayete erdirilir. Zira Peygamber aleyhisselam hakkında Cenab-ı Hakka bir dua ve niyaz hükmünde olan salâvat-ı şerifenin reddedilmeyeceği yolunda bir kanaat mevcuttur. Dualarımızın başını ve sonunu salât u selam ile süslemek de bu gerçekten kaynaklanmaktadır. Yani kabul edileceği umulan iki duanın arasına kendi dualarımızı sıkıştırmak onların da kabulünü sağlamak düşüncesiyledir. Hz. Ömer (ra) buyurmuştur ki:

“Duâ sema ile arz arasında durur. Rasulullah’a salâvat getirilmedikçe Allah’a yükselmez.” (Tirmizi, Altınoluk yayınları Üsve-i Hasene-33)

Salâvatı şerife hakkında varid olan pek çok hadisi şerifler mevcuttur.

1- Her dua semaya çıkmadan memnudur. Buna salât vasıl olursa o dua yükselir.

2- Yanında ben anıldığım halde üzerime salât etmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. (Müslim)

3- Kim bana bir kere salât ederse Allah ona on salât eder, onun on günahını siler, onun on kat derecesini artırır. (Beyhaki)

4- Cebrail’e mülaki oldum da bana şöyle dedi: Sana müjde ederim Allah diyor ki: ‘Kim sana selam verirse Ben ona selam veririm. Kim sana salât getirirse Ben ona salât ederim.’ (Hâkim, Beyhaki)

5- İnsanlardan bana en yakın olanı, bana en çok salâvat getirendir.

6- Her cimriden daha cimri olan adam ben yanında anılıp da üzerime salât getirmeyendir. (Buhari )

7- Kim kabrimin yanında bana salât ederse ben onu işitirim. Kim uzakta bulunarak üzerime salât getirirse o bana ulaştırılır.

8- Cuma günü benim üzerime salâtı çoğaltın, zira sizin salâtınız bana o gün arz olunur.

9- Allah’ın yeryüzünde seyahat eden melekleri vardır. Ki onlar ümmetimden bana selam tebliğ ederler. (İmam-ı Ahmet, Nesei, Hasan Basri Çantay meali)

Okunması Çok Hikmetli Salâvat-ı Şerife’ler

***70 bin salâvat kuvvetinde salâvat***

Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi adede kemâlillahi ve kemâ yeligu bikemâlih.

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve âline nezdindeki kemalât adedince ve onun kemalâtına yakışır bir tarzda salât ve selam eyle.”

***120 bin salâvat kuvvetinde salâvat***

Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina muhammedinil fatihi limâ uğlika vel hâtimi limâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi hakka kadrihi ve miktârihil aziym.

“Allah’ım, kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlûkatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, onun âline ve ashabına onun yüce kadrü kıymetince salât eyle, selam eyle ve onu mübarek kıl!”

***700 bin salâvat kuvvetinde salâvat***

Allahümme salli alâ seyyidina muhammedin adede mâ fi ilmillahi selaten dâimeten bidevâmi mülkillâh.

 “Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salât ve selam eyle!”

.*** 3 kere okunuldulduğunda 70 bin kere Delail-ü Hayrat’ı okumaya denk salâvat***

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve alâ âlihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi selâmen ya’dilü selâmehüm.

“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve onun âline, senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salâvatlara denk olacak şekilde salât eyle ve yine Efendimiz Muhammed’e, onun âline bu zatların selamları miktarınca selam eyle!”

*** Sabah ve akşam 3’er defa okunduğunda günahların kirinden arındıran salâvat***

Allahümme inni es’elüke bike en tüsalliye alâ seyyidina muhammedin ve alâ sâiril enbiyâi vel murselîne ve alâ âlihim ve sahbihim ecmeıyne ve en tağfira lî mâ medâ ve tahfezanî fiima begiye.

“Allah’ım, senin cemalin hürmetine Efendimiz Muhammed’e, sair peygamber ve resullere, bunların aline, topyekun ashabına salat eylemeni, geçmiş günahlarımı affetmeni, gelecek günahlardan beni korumanı niyaz ediyorum!”

*** Hz. Fâtıma Radıyallahu anha buyurmuş: Bir kimse bu salâvatı bir kere okursa denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.***

Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrâbül ervâhı vel melâiketi vel kevn. Allahümme salli alâ men hüve imâmül enbiyâi vel murseliyn. Allahümme salli alâ men hüve imâmü ehlil cenneti ibâdillâhil mü’miniyn.

“Ya Rabbi! Babacığım Hazreti Muhammed’e salât getir. O bütün kâinatın kıblesidir. Ervahlar, melaikeler ve peygamberler hep ondan şefaat isterler. Ya Rabbi! Benim peygamberim Hazreti Muhammed’e salât getir. Çünkü o peygamberlerin ve resullerin reisidir. Ya Rabbi! Babam Hazreti Muhammed’e salât getir. Zira o mü’minlerin, cennet ahalisinin, peygamberlerin ve resullerin en hayırlısıdır.”

*** Peygamber efendimiz buyurmuş: Denizler mürekkep, ağaçlar kalem ve bütün melekler kâtip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, bu salâvatın sevabını tamam yazamazlar. Sabah ve aksam 3er defa okunulması tavsiye edilmektedir. Ayrıca ruhen gelişmemizi sağlar.***

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin fil evveliine vel ahiriine ve fil meleil a’la ilâ yevmiddiin.

“Allah’ım! Muhammed’e ve onun âline, en evvelki zamanlardan en sonrakilere ve hatta kıyamet gününe kadar ruhlar âleminde ve her yerde salât eyle!”

*** Peygamber efendimiz buyurmuş: Bu salâvatı okuyarak üzerime salâvat getirene şefaatım vacib olur.***

Allahümme salli alâ muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıyâmeh.

“Allah’ım, Muhammed’e salât eyle, onu kıyamet gününde senin nezd-i ilahine yakın bir mevkiye getir!”

*** Peygamber efendimiz buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salâvatı açıktan 70 kere okursa, beni rüyasında görür.***

Allahümme salli alâ rûhi seyyidina muhammedin fil ervâh. Allahümme salli alâ cesedi seyyidina muhammedin fil ecsâd. Allahümme salli alâ gabri seyyidina muhammedin fil kubûr. Allahümme ebliğ rûha seyyidina muhammedin minnî tehıyyeten ve selâten ve selâma.

“Allah’ım, ruhlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in ruhuna salât eyle! Allah’ım, vücutlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in cesedine salât eyle! Allah’ım, kabirler içinde Efendimiz Muhammed’in kabrine salât eyle! Allah’ım, Efendimiz Muhammed’in ruhuna benden selam, salât ve esenlikler ulaştır.”

*** 40 gün sabah namazından sonra okuyanın istediği hayırlı bir iş gerçekleşir***

Allahümme salli alâ seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salâten ergabiha merakiyel ihlası ve enâlü biha ğayetel ihtisâsı ve sellim tesliymen adede mâ ehâta bihi ılmüke ve ehsâhü kitâbüke küllemâ zekerakez zâkirûne ve ğafele an zikrihil ğafilûn.

“Allah’ım, kulun, resulün, dostun ve habibin olan Efendimiz Muhammed’e beni ihlâs merdivenlerine tırmandıracak, bir takım hususiyetlerin sonuna erdirecek bir şekilde salât eyle! Aynı şekilde ona, senin ilminin ihata ettiği ve kitabında sayılı bulunan şeyler adedince ve seni zikredenler zikrettikleri ve senin zikrinden gafil olanlar bu gafletlerinde devam ettikleri sürece selam eyle!”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here